Salgs- og handelsbetingelser

Gældende for både erhverv og privat handel med Podek ApS.

Salgs og handelsbetingelser

1. Anvendelse
 
1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Podek,
CVR-nummer 25797930 salg og levering af
produkter, reservedele og tilknyttede ydelser
til erhvervskunder.
 
 
2. Aftalegrundlag
 
2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen
med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden
. Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde
meddelt til Virksomheden udgør ikke en del
af Aftalegrundlaget.
 
2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg
til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis
parterne har aftalt dem skriftligt.
 
 
3. Produkter, reservedele og ydelser
 
3.1 Produkter og reservedele. Produkter og reservedele, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, er nye og overholder dansk
lovgivning ved leveringen. Virksomheden
sælger og leverer reservedele til et produkt i
mindst 2 måneder efter, at det er leveret til
kunden.
 
3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter
eller reservedele såsom ydelser udføres
håndværksmæssigt korrekt og overholder
dansk lovgivning ved leveringen.
3.3 Ansvarsbegrænsning. Produkter, reservedele
og tilknyttede ydelser, som Virksomheden
sælger og leverer til kunden, er beregnet til
formål og til brug i Danmark. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er
Virksomheden i ingen tilfælde ansvarlig for
tab eller skade, der kan henføres til brug til
andet formål eller til brug uden for Danmark.
Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i
det omfang Virksomheden måtte ifalde ansvar for sådant tab eller skade.
 
 
4. Pris og betaling
 
4.1 Pris. Prisen for produkter, reservedele og
tilknyttede ydelser følger Virksomhedens
gældende prisliste på det tidspunkt, hvor
Virksomheden bekræfter kundens ordre,
medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.
 
4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer
for produkter, reservedele eller tilknyttede
ydelser senest 8 dage, 2medmindre parterne
har aftalt andet skriftligt.
 
5. Forsinket betaling
 
5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en
faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som
Virksomheden er uden ansvar for, har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb
på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.
 
5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale
en forfalden faktura for produkter, reserve-
dele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage
efter at have modtaget skriftligt påkrav om
betaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i)
ophæve salget af de produkter, reservedele
og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen
vedrører, (ii) ophæve salget af produkter,
reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som
endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve
forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende.
 
 
6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser
 
6.1 Tilbud. Virksomhedens tilbud er gældende i
10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret,
medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde
efter acceptfristens udløb, er ikke bindende
for Virksomheden, medmindre Virksomheden
meddeler kunden andet.
 
6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser til
Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hvert ordret
produkt, reservedel eller ydelse: (i) Ordrenummer, (ii) Varenummer, (iii) Varebeskrivelse, (iv) Mængde, (v) Pris, (vi) Betalingsbetingelser, (vii) Leveringsdato, (viii) Leveringsadresse, og (ix) Leveringsbetingelser.
 
6.3 Ordrebekræftelser. Virksomheden tilstræber
at sende bekræftelse eller afslag af en ordre
på produkter, reservedele eller tilknyttede
ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for
at binde Virksomheden.
 
6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre
en afgivet ordre på produkter, reservedele
eller tilknyttede ydelser uden Virksomhedens
skriftlige accept.
 
6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på produkter,
reservedele eller tilknyttede ydelser ikke
stemmer overens med kundens ordre eller
Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at
acceptere de uoverensstemmende vilkår,
skal kunden meddele det til Virksomheden
skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er
kunden bundet af ordrebekræftelsen.
 
 
7. Levering
 
7.1 Leveringsbetingelse. Virksomheden leverer
alle solgte produkter og reservedele.
 
7.2 Leveringstid. Virksomheden leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har
ret til at levere før den aftalte leveringstid,
medmindre parterne har aftalt andet.
 
7.3 Undersøgelse. Kunden skal undersøge alle
produkter, reservedele og tilknyttede ydelser
ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl
eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til
Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som
kunden opdager eller burde have opdaget,
ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.
 
 
8. Forsinket levering
 
8.1 Meddelelse. Hvis Virksomheden forventer en
forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informerer
Virksomheden kunden om det og oplyser
samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.
 
8.2 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at
levere produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 10 dage efter den aftalte
leveringstid af årsager, som kunden er uden
ansvar for, og levering ikke sker inden en
rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden
ophæve den eller de ordrer, der er berørt af
forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke
andre rettigheder i anledning af forsinket levering.
 
 
9. Garanti
 
9.1 Garanti. Virksomheden garanterer, at produkter, reservedele og tilknyttede ydelser er
fri for væsentlige fejl og mangler i design,
materialer og udførelse i 12 måneder efter
leveringen. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 12 måneder fra
udskiftningen, dog maksimalt 12 måneder
fra oprindelig levering.
 
9.2 Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke sliddele såsom sliddele og fejl eller
mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage,
(ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end
Virksomheden, og (iv) andre forhold, som
Virksomheden er uden ansvar for.
 
9.3 Meddelelse. Hvis kunden opdager en fejl eller
mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde
have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt
til Virksomheden, kan den ikke senere gøres
gældende. Kunden skal give Virksomheden
de oplysninger om en meddelt fejl eller
mangel, som Virksomheden beder om.

9.4 Undersøgelse. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt
kravet, meddeler Virksomheden kunden, om
fejlen eller manglen er omfattet af garanti.
Kunden skal efter anmodning sende defekte
dele til Virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under
transport til Virksomheden. Virksomheden
bærer omkostningerne ved og risikoen for
dele under transport til kunden, hvis fejlen
eller manglen er omfattet af garanti.
 
9.5 Afhjælpning. Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden
efter pkt. 9.4 om, at en fejl eller mangel er
omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden
fejlen eller manglen ved at: (i) udskifte eller
reparere defekte dele, eller (ii) sende dele til
kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.
 
9.6 Ophævelse. Hvis Virksomheden undlader at
afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden
har givet meddelelse til kunden efter pkt.
 
9.4, af årsager, som kunden er uden ansvar
for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet
inden en rimelig frist på mindst 30dage, kan
kunden ophæve den eller de ordrer, der er
berørt af fejlen eller manglen, uden varsel
ved skriftlig meddelelse til Virksomheden.
Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser end dem,
der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.
 
 
10. Ansvar
 
10.1 Ansvar. Hver part er ansvarlig for egne
handlinger og undladelser efter gældende ret
med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.
 
10.2 Produktansvar. Virksomheden er ansvarlig
for produktansvar med hensyn til leverede
produkter og reservedele, i det omfang et
sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang Virksomheden måtte
ifalde produktansvar herudover.
 
10.3 Ansvarsbegrænsning. Uanset eventuelle
modstående vilkår i Aftalegrundlaget kan
Virksomhedens ansvar over for kunden ikke
pr. kalenderår samlet overstige 40% af det
salg af produkter, reservedele og tilknyttede
ydelser, som Virksomheden netto har faktureret til kunden i det umiddelbart foregående
kalenderår. Ansvarsbegrænsningen gælder
Podek Aps cvr.25797930 1/1-2019
ikke, hvis Virksomheden har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
 
10.4 Indirekte tab. Uanset eventuelle modstående
vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte
tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er
forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.
 
10.5 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden
ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som
force majeure anses forhold, der er uden for
Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens
indgåelse. Eksempler på force majeure er
usædvanlige naturforhold, krig, terror,
brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.
 
 
11. Immaterielle rettigheder
 
11.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle
immaterielle rettigheder vedrørende produkter, reservedele og tilknyttede ydelser, herunder patenter, design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Virksomheden.
 
11.2 Krænkelse. Hvis leverede produkter eller
reservedele krænker tredjeparts immaterielle
rettigheder, skal Virksomheden for egen
regning: (i) sikre kunden ret til at fortsætte
med at bruge de krænkende produkter eller
reservedele, (ii) ændre de krænkende produkter eller reservedele, så de ikke længere
krænker, (iii) erstatte de krænkende produkter eller reservedele med nogle, der ikke
krænker, eller (iv) tilbagekøbe de krænkende produkter eller reservedele til den oprindelige nettokøbspris med fradrag af 30 % pr.
år siden leveringen. Kunden har ikke andre
rettigheder i anledning af produkters, reservedeles eller tilknyttede ydelsers krænkelse
af tredjeparts immaterielle rettigheder.

 

12. Fortrolighed
 
12.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand
til at bruge Virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art,
som ikke er offentligt tilgængelige.
 
12.2 Beskyttelse. Kunden må ikke på utilbørlig
måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig
kendskab til eller rådighed over Virksomhedens fortrolige oplysninger som beskrevet i
pkt. 12.1. Kunden skal omgås og opbevare
oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de
utilsigtet kommer til andres kundskab.
 
12.3 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt.
12.1-12.2 gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.
 
 
13. Gældende ret og værneting
 
13.1 Gældende ret. Parternes samhandel er i alle
henseender underlagt dansk ret.
 
13.2 Værneting. Enhver tvist, som måtte opstå i
forbindelse med parternes samhandel, skal
afgøres ved en dansk domstol.